Copyright & Disclaimer

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.act.be en de daaraan gekoppelde concepten. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door ACT bvba. Voor meer informatie kan u een e-mail sturen naar info@act.be.

Privacy

Door uw bezoek aan onze website wordt geen persoonlijke informatie van u achterhaald. De enige informatie die wij van u registreren is hetgeen u ons zelf vertelt. Bijvoorbeeld indien u een formulier invult of indien u zich inschrijft voor een training of seminar. Wij maken geen gebruik van cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ACT bvba of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ACT bvba de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er ondermeer toe :
De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan ACT bvba te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens

ACT bvba verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een aanvraag formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ACT bvba toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van ACT bvba met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@act.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

ACT bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ACT-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

IP adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. ACT bvba staat in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van eigen software en concepten. ACT bvba is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. ACT bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ACT bvba heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ACT houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om de adminzone of toepassingen van ACT te betreden). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient ACT bvba onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van ACT bvba. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien ACT bvba reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan ACT bvba uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen is enkel de rechtbank van Gent (België) bevoegd.

act.be - © 2005 - Copyright & Disclaimer